1. Ús i tractament de dades de caràcter personal

NET PARTNER WIFINN SL (d’ara endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB) l’informa que les dades de caràcter personal que poguessin proporcionar-se, a través del website, així com els que pogués facilitar en el futur en el marc de la seva relació jurídica amb aquesta entitat, seran incorporats en els fitxers titularitat del PROPIETARI DE LA WEB, les dades de la qual consten en l’encapçalament.

Aquests fitxers tenen la finalitat de gestionar, administrar, prestar-li els serveis o facilitar-li els productes que sol·liciti, i en el seu cas, per al compliment i execució dels contractes que pogués celebrar, conèixer millor els seus gustos, adequar els serveis a les seves preferències, així com poder oferir-li nous serveis o productes i enviar-li informació relacionada amb les activitats del PROPIETARI DE LA WEB, a través de qualsevol mitjà, fins i tot l’electrònic. Els destinataris de la informació recollida seran, principalment, els empleats del PROPIETARI DE LA WEB.

Excepte en els camps en què expressament es determini el contrari per mitjà d’un asterisc (*), les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes impliqui un minvament en la qualitat dels serveis que Vostè sol·licita. La falta d’emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que EL PROPIETARI DE LA WEB pugui prestar-li els serveis o li faciliti els productes que sol·liciti.

El consentiment atorgat per al tractament de les seves dades personals, pot ser revocat en qualsevol moment, dirigint-se a l’adreça del PROPIETARI DE LA WEB o a través del correu electrònic info@wifinn.net

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats.

2. Exercici de drets: accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades al PROPIETARI DE LA WEB podran exercitar gratuïtament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades en els fitxers del PROPIETARI DE LA WEB

Donat el caràcter confidencial de la informació, Vostè no podrà exercitar els seus drets telefònicament, l’ha de sol·licitar per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció i remetre còpia del seu DNI o document equivalent.

L’interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida al PROPIETARI DE LA WEB en la direcció indicada a l’inici o a l’adreça de correu electrònic info@wifinn.net

3. Mesures de seguretat

EL PROPIETARI DE LA WEB l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.

L’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables i enterament fiables i que EL PROPIETARI DE LA WEB no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que poguessin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari.

4. Menors d’edat

En el supòsit que algun dels serveis i productes vagin dirigits a menors de 14 anys. EL PROPIETARI DE LA WEB sol·licitarà el consentiment dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals del menor.

EL PROPIETARI DE LA WEB no respon d’aquelles dades de menors que sense poder conèixer EL PROPIETARI DE LA WEB aquest fet s’hagi facilitat sense el consentiment dels pares o tutors.

5. Modificació de la política de privacitat

EL PROPIETARI DE LA WEB es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi doctrinal de l’Autoritat competent en Protecció de Dades, legislatiu o jurisprudencial. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada, abans de la seva efectiva aplicació. L’ús de la Web després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació d’aquests.

6. Legislació aplicable

Qualsevol controvèrsia que es derivi de l’ús d’aquest site, serà regida, interpretada i sotmesa d’acord amb les lleis d’Espanya.